Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите, проведено на 02.11.2018 г.