Създаване

Холдинг “Света София” АД е създаден през 1996 г. като приватизационен фонд с цел участие в масовата приватизация. През 1998 г. с решение на общото събрание на акционерите, Приватизационен фонд “Света София” е преобразуван в холдинг по Търговския закон. Акциите на холдинг “Света София” АД са регистрирани и се търгуват на Българска фондова борса, сегмент акции Standart.

Учредители

Физически лица Юридически лица
  • Иван Йорданов Костов
  • Александър Димов Божков
  • Божидар Любенов Кабакчиев
  • Марин Стефанов Маринов
 • Борислав Руменов Манахилов
  • “Софийски Имоти” АД
  • “Софстрой” АД
  • “Инжстрой” АД
  • “Пътища и Съоръжения” АД
 • “Домостроителен Комбинат София” АД

Управление

Съвет на Директорите
 • Димитринка Николова Симеонова – Член на СД
 • Вангел Руменов Янков – Член СД и Изпълнителен Директор
 • Ина Василева Люнгова – Член СД

Основна Дейност

Дейността на дружеството е свързана с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване на патенти и отстъпване на лицензии за използване на дъщерни дружества. Управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества.

Капитал и Акции

Размерът на капитала е 4 940 553 /четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин петдесет и три/ лева. Капиталът е изцяло записан и внесен. Над 25 на сто от капитала на Холдинг “Света София” АД е внесен в дъщерни дружества.

Капиталът на дружеството е разпределен в 4 940 553 /четири милиона деветстотин и четиридесет петстотин петдесет и три/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Акциите на дружеството са поименни безналични с право на глас.

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.