Име на дъщерното дружество Седалище и адрес на управление, предмет на дейност Размер на капитала (лв.) Участие на в капитала на дъщерното дружество (%)
„ЯНТРА – СТИЛ” АД гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, Производство на шивашки изделия. 1 123 902 97,00 %
„ФУРАЖИ” АД гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, Производство на готови храни за животни. 58 671 91,10 %
„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ” АД гр. София, бул. „Черни връх”  № 47, Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. 5 739 242 99,72 %
„КОРЕКТ КОНСУЛТ 18” ЕООД гр. София, Бул. „Цветан Лазаров”№ 13, Консултации в областта на икономиката, анализи, проучвания и прогнози, счетоводство на търговски дружества, проучване, проектиране и строителство на сгради, търговско представителство, посредничество и агентство на местни  и чуждестранни юридически и физически лица, рекламна дейност. 5 000 100,00%
„ПЕРСЕЙ ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. София, ул. „Врабча”№ 10, Консултации по управление, участие в Съвета на Директорите на дъщерни дружества. 5 000 100,00%
„КАНОПУС ТЕХ” ЕООД гр. София, бул. „Витоша№ 61, Развитие на информационни технологии, търговия в страната и чужбина с компютърна техника, маркетингови проучвания и консултации, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. 4 440 000 100,00%
„ЕЛ ЕС ТРЕЙД” ЕООД гр. Сухиндил, ул. „Росица”№ 156, Производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба и всякакви други дейности незабранени със закон. 5 000 100,00%
„ЕЛ ЕС ИМПЕКС” ЕООД гр. Сухиндил, ул. „Росица”№ 156, Производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършването на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. 5 000 100,00%
„СЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД гр. София, ул. „Купените” № 3, Инвестиции в България и чужбина в търговски дружества, промишлени и селскостопански комплекси , извършване на собствена производствена и търговска дейност, управление на търговски дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. 500 000 63,82%
„СИИ ИМОТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД гр. София, ул. „Купените” № 3, Посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, анализ на пазара на недвижими имоти в България, изпълнение на проекти за придобиване, изграждане, подобрение, продажба и лизинг на недвижимо имущество, консултантски услуги.   5 000 63,82%